Redakční systém Public4u

informace o společnosti as4u.cz, s.r.o.

Public4u - vkládání příspěvku na FB

Podmínky použití aplikace Public4u - vkládání příspěvku na FB

I. Úvodní ustanovení

Společnost as4u.cz, s.r.o. IČ: 28884035, sídlem Jana Masaryka 24, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150973. (dále jen as4u,cz) provozuje a spravuje aplikaci Public4u - vkládání příspěvku na FB (dále jen „Aplikaci“), která je přístupná pro uživatele redakčního systému Public4u. Tyto podmínky pro užití aplikace (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Aplikaci (dále také jako „Uživatel“).  Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na stránkách společnosti as4u.cz. 

II. Ochrana osobních údajů

Aplikace neshromažďuje žádná data o uživatelích FB ani o jejich činnosti. Pouze zaznamenává informaci o užití aplikace při publikování příspěvků na FB z redakčního systému. Tyto informace nebudou využity k vlastní marketingové ani jiné obchodní činnosti, a nebudou předány třetí osobě s vyjímkou policie ČR.

III. Autorská práva

Aplikace je vlastnictvím as4u.cz, s.r.o. a je  autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. as4u.cz, s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Aplikaci.

IV. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel prohlašuje a zaručuje, že: 
  • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
  • veškeré příspěvky, které bude publikovat prostřednictvím Aplikace budou dodržovat právní předpisy ČR, nebudou porušovat práva třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

V. Závěrečná ustanovení

  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Aplikací se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Aplikace realizován.
  2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 
13.5.2015 15:00:33 | přečteno 354x | ernest
 
as4u.cz, s.r.o. | tel.: +420 485 110 911 | e-mail: company@as4u.cz
load